អំនានថ្មី

អំនានថ្មីជិតមកដល់ហើយសូមរង់ចាំដល់ថ្ងៃអាទិត្យនិងមានអំនានថ្មីដែលខ្ញុំយកពីសៀវភៅពុម្ភខ្មែរថ្នាក់ទី៩

អំនាននោះមានឈ្មោះថា«រឿងកុមារព្រៃភ្នំ»។ ហើយឯកសារបន្ទាប់ពី«រឿងកុមារព្រៃភ្នំ»គឺ

«កុមារញូតុន»។

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s