បង្ហាញវេបសាយមួយទៀតស្រដៀងwordpress

ខ្ញុំសូមបង្ហាញវេបសាយមួយទៀតគឺស្រដៀងwordpressប៉ុន្តែគ្មានអក្សរខ្មែរទេហើយក៏គ្មានបងប្អូនខ្មែរលេងដែរ។

ប៉ុន្តែវាមានឈ្មោះខ្លីជាងwordpressគឺវេបសាយwww.blog.com សូមខ្មែរយើងសំរុកវាយលុក

វេបសាយនោះទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំបានបង្កើតយូរហើយ www.planetchi.blog.com

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to បង្ហាញវេបសាយមួយទៀតស្រដៀងwordpress

 1. nachihan says:

  សរសេរខុសជួរទៀតហើយខ្ញុំមិនទំលាប់សោះ

 2. អង្គរក្សតូច says:

  អូ!!! ប្លកនេះជាប្លកជីហានទេរឺ!! មកពីញ៉ុម( ខ្ញុំ) ភ្លេចមើលឈ្មោះ ភ្លេចថាជីហានក៏រៀននៅសាលាទាន់ហ័រហ្នឹងដែរ។ បាត់មុខបាត់មាត់បាត់ខ្លួនយូរភ្លេចមុខជីហាន មិនដឹងជាមុខមួយណា!!!
  រកផ្ទះជីហានអត់ឃើញទេ ធាក់កង់ហត់សឹងដាច់ខ្យល់ទៅហើយ!!!

 3. nachihan says:

  now you have study at this school or not? what your grade

 4. អង្គរក្សតូច says:

  មិនបានរៀនទៀតទេ ។ កាលខ្ញុំរៀនគឺ 四下 ។ តែឈប់រំលឹកទៅ ព្រោះភ្លេចអស់ហើយ!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s