តើអ្នកធ្លាប់ឃើញវត្ថុចំលែកព័ណ៌ក្រហមទេ?

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

5 Responses to តើអ្នកធ្លាប់ឃើញវត្ថុចំលែកព័ណ៌ក្រហមទេ?

  1. អង្គរក្សតូច says:

    កុហកសូមកុហកឲ្យមានការពិតផង!!! មិនមែនចេះតែគិត

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s