សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា

សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា!!! ប្រហែលជារយៈពេលបីខែហើយដែលខ្ញុំមិនដែលបានសរសេរប្រកាសសោះតែនៅពេលនេះខ្ញុំមកវិញ

ហើយ។ហើយខ្ញុំលែងទៅចោលប្លកខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំនឹងនៅថែរក្សាវានិងសរសេរប្រកាសអោយបានច្រើននិង

មានប្រយោជន៍ដូចប្លកពូសាម៉ាឌីអញ្ចឹង។អ្នកគាំទ្រហូមួយ។ 😀

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s