បណ្តាញសង្គមជាភាសា ខ្មែរ

ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា នេះជាបណ្តាញសង្គមជាភាសាខ្មែរមួយដែលលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់

បានដោយសេរ៊ី

http://www.khmerbook.wall.fm

 

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s