យេ ជាប់ហើយៗ

សប្បាយចិត្តណាស់ការខំរបស់ខ្ញុំមិនអត់ប្រយោជន៍ទេឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប្លករបស់ខ្ញុំជាប់ជាកំពូលហើយប្រកាសរបស់ខ្ញុំកជាប់​ជាកំពូលដែ

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to យេ ជាប់ហើយៗ

  1. វឌ្ឍនៈខ្មែរ says:

    យេ! អប​អរ​សារ​ទរ​ណា​អា​ប្អុន​!!! ហហាហាហាហាហ ព្យាយាម​ដាក់​អត្ថ​បទ​ថែម​ទៀត! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s