ទៅទិញសៀវភៅទៀតហើយ

ម្សិលមិញខ្ញុំបានប្រាប់ម្តងហើយថាខ្ញុំបាន​ទៅ​បណ្ណារ​គារ​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​ខ្ញុំ​។​ហើយ​ក៏​ជក់​ចិត្ត​ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​ក៏​ទៅ​ម្ត​ង​ទៀត​។​ហា​ហាថ្ងៃនេះ​អស់​ជិត​​​ដប់​ដុលារ​គ្រាន់​ទិញ​របស់​ពីរ​មុខ​សោះ​ម្តងនេះ​ទិញ​សៀភៅ​ដែល​សរសេរ​អំពី​accessយេ​តែ​ប៉ុន្នេះ​ចេះ​អស់​ហើយ​ខ្ញុំ​។ហើយ​គ្រាប់​ប៉េងប៉ុង​មួយ​ប្រអប់​ទៀត​អស់​៤ដុលារ​៥​កាក់​ដូច​គ្នា​ទាំងអស់​ប្រាំបួន​ដុលារ​គត់​។បើ​អ្នក​ណា​ចង់​បាន​ខ្ញុំ​ជួយ​ធ្វើ​ជា​សៀវភៅ​អេលិចត្រូនិច​អោយ​ទៀត​ហាហាហា

Advertisements

About nachihan

my name is chihan
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ទៅទិញសៀវភៅទៀតហើយ

  1. Heng Mengtang says:

    បងខ្ញុំចង់បានដែល

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s